Wat wij doen

Wij zetten duurzaamheidsambities om in strategieën, visies & programma's. Op basis van duidelijke stappen. Met betrokkenheid van stakeholders. En met concrete en gedragen resultaten.

100%

Van onze tijd werken wij aan duurzaamheidstransities. Met veel plezier, kunde en toewijding.

Werkvelden

Energiestrategie

Het energiesysteem verandert. Groen Licht helpt met het bepalen van ambitie, het inrichten van samenwerking en stappenplan en het komen tot keuzes.

Regionale energiestrategie (RES)

Gemeentelijke visie & strategie

Uitvoeringsprogramma’s

Warmtetransitie

Verwarming van de gebouwde omgeving vraagt om flexibele planontwikkeling. Met inhoud en participatie als basis ontwikkelt Groen Licht aanpakken op maat.

Transitievisie Warmte (TVW)

Wijkuitvoeringsplannen (WUP)

Regionale Structuur Warmte (RSW)

Duurzame elektriciteit

De opwek van duurzame elektriciteit met zon en wind vraagt om zorgvuldige afwegingen. Groen Licht regisseert en ondersteunt op inhoud en proces.

Regionale Energiestrategie (RES)

Uitwerking van zoekgebieden

Uitvoeringsprogramma's

Circulaire economie

De circulaire economie is een uitdagende puzzel met veel facetten. Groen Licht geeft inzicht, helpt met het bepalen van stappen en het bereiken van concreet resultaat.

Circulaire strategieën

Beleidsvorming

Uitvoeringsprogramma’s

Diensten

Project- & Programmamanagement

Het in goede banen leiden van opgaven in de energietransitie is een vak, juist vanwege de complexe context. Maatwerk is een voorwaarde om samen met betrokkenen tot gedragen resultaten te komen.

Procesontwerp & governance

De energietransitie zit vol onzekerheden. Daarom is 'proceszekerheid' rondom opgaven zeer waardevol. Gedragen resultaten vragen om duidelijke stappen, goede sturing, en duidelijkheid over de invloedsmogelijkheden voor betrokkenen.

Beleidsadvies

Passend beleid is cruciaal om stappen te zetten in de energietransitie. Goed beleid legt uit, motiveert en inspireert, geeft richting aan ontwikkelingen en zoekt dwarsverbanden tussen sectoren en opgaven op verschillende schaalniveaus.

Hoe wij werken

Snel tot de kern komen

Wij brengen scherpte aan in de opgave. Op basis van de vraag definieren we samen de beoogde resultaten. Maatwerk, passend bij de opgave, organisatie(s) en context.

Keuzes scherp en behapbaar maken

Zonder keuzes geen resultaat. We maken duidelijk welke keuzes wanneer door wie gemaakt moeten worden. En wat daarvoor nodig is.

Heldere en resultaatgerichte aanpak

We werken volgens een begrijpelijke en duidelijke aanpak: een helder stappenplan en werkafspraken die inzicht bieden in ieders rol, planning en (tussen)resultaten.

Zodat iedereen aan de slag kan

De resultaten van ons werk zijn zelden een doel op zich. Maar vaak een basis voor verdere stappen. Wij zorgen dat onze werkzaamheden opvolging krijgen in de vorm van acties!

Opdrachtgevers